Kategórie      
Výrobcovia / značky

Štatút súťaže

Úvod POMOC ZÁKAZNÍKOMŠtatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Pravidlá reklamných súťaží spoločnosti ZE-TEC,s.r.o. vyhlásených na sociálnej sieti Facebook

 

Názov súťaže bude uvedený pri každej vyhlásenej reklamnej súťaži v príspevku, v ktorom sa súťaž vyhlasuje.  

 

Tento štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: ZE-TEC,s.r.o.

Sídlo: Moškovec 39, 038 44  Moškovec

IČO: 47937351

DIČ: 2024143550

Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62865/L

 

 

2. Termín konania súťaže je uvedený pri každej vyhlásenej súťaži, v uvedenom termíne je možné sa do súťaže zapojiť. Začiatok aj koniec súťaže stanoví usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto a bližšie špecifikovaných pravidiel.

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora/usporiadateľa v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil ustanovené podmienky pre účasť v súťaži. Podmienky pre každú jednotlivú súťaž budú stanovené usporiadateľom v príspevku, v ktorom sa súťaž vyhlasuje.

Usporiadateľ môže stanoviť pre účasť v súťaži nasledovné podmienky:

  • označenie „Páči sa mi to“ na súťažný príspevok,
  • komentovanie súťažného príspevku,
  • označenie „Páči sa mi to“ v súťažnom albume s viacerými fotografiami (v prípade určenia najviac obľúbenej fotografie),
  • príspevok na Fan-page,
  • zaslanie správy cez Facebook

 

5. Výhra

Výhra v jednotlivých súťažiach sa môže líšiť. Usporiadateľ určí výhru pre každú jednotlivú súťaž v príspevku, v ktorom sa súťaž vyhlasuje. Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže príspevku v sídle organizátora, pričom výsledok bude zverejnený najneskôr do 72 hodín po ukončení súťaži.

 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v samostatnom príspevku na stránke Facebooku, pričom bude víťaz tiež priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. Organizátor súťaže sa môže rozhodnúť o opätovnom žrebovaní a vyhlásení nového výhercu.

 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná organizátorom zvolenou prepravnou spoločnosťou výhercovi na náklady Organizátora.

 

8. Zodpovednosť usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

 

9. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

 

10. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke MX SPORT v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@mxsport.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti ZE-TEC,s.r.o., Moškovec 39, 038 44  Moškovec.

 

 

 

11. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Moškovci dňa 1.1.2021

Copyright 2018 - 2024 © www.mxsport.sk